Συχνές Ερωτήσεις

Όπως είχε αναφερθεί στο 13ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου (Δεκέμβριος 2017), ο όρος “γυναικεία επιχειρηματικότητα”, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά επιχειρήσεις στις οποίες τουλάχιστον το 50% της ιδιοκτησίας ανήκει σε γυναίκα και η ουσιαστική/ενεργητική διαχείριση της επιχείρησης ασκείται από γυναίκα.

- Εάν είσαι γυναίκα επιχειρηματίας βάσει του παραπάνω ορισμού και θέλεις να δώσεις ώθηση στην επιχείρησή σου (η οποία έχει για βάση την Ελλάδα)
- Εάν πρόκειται να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση (η οποία θα έχει για βάση την Ελλάδα) μέσα σε 6 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού,
- Εάν είσαι γυναίκα επιχειρηματίας υφιστάμενης επιχείρησης (η οποία έχει για βάση την Ελλάδα) που μέσα σε 6 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού θα κάνεις επέκταση της δραστηριότητας σου σε νέους άξονες.

Μ.Κ.Ο, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Ατομικές Επιχειρήσεις.

Λόγω των επάθλων (περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω), τα κριτήρια επιλογής συνδέονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα προτιμηθούν επιχειρήσεις που:
- Έχουν ανάγκη ψηφιοποίησης των υπηρεσιών τους
- Προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες με ψηφιακό τρόπο
- Λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα και όχι τοπικά
- Δεν απευθύνονται σε κοινό κάτω των 13 ετών
- Δεν έχουν ήδη ανεπτυγμένη εφαρμογή για κινητό
- Δραστηριοποιούνται στον τομέα του B2C (ή στο B2B, αλλά με ιδιαίτερα διευρυμένη λίστα πελατών -άνω των 20.000)
- Δραστηριοποιούνται όλο το χρόνο και όχι εποχικά
- Απευθύνονται σε ευρύ κοινό

• ΑΕ: Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό ή ιδρυτικό καταστατικό (μαζί με τυχόν τροποποιήσεις), νομίμως δημοσιευμένα (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο), συγκρότηση ΔΣ και ορισμός νόμιμου εκπρόσωπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο).
• ΕΠΕ: Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό ή ιδρυτικό καταστατικό (μαζί με τυχόν τροποποιήσεις) νομίμως δημοσιευμένα (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο), πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω καταστατικό.
• ΟΕ, Ε.Ε., ΙΚΕ: Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό ή ιδρυτικό καταστατικό (μαζί με τυχόν τροποποιήσεις), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ) στο οποίο θα αποτυπώνεται η διαχείριση-εκπροσώπηση.
• Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Κοιν.Σ.Επ.: Καταστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4384/2016 και τυχόν τροποποιήσεις, βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο μητρώου του Ειρηνοδικείου, πρακτικό ΓΣ τελευταίων αρχαιρεσιών και πρακτικό κατανομής αξιωμάτων Διοικητικού Συμβουλίου υπογεγραμμένο χειρόγραφα από το νόμιμο εκπρόσωπο του συνεταιρισμού και με σφραγίδα αυτού, πρόσφατη βεβαίωση ενημερότητας από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών.
• Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (και μεταβολών) από την αρμόδια ΔΟΥ ή κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (εκτύπωση τελευταίου μήνα, όπως προκύπτει από την ημ/νία στο υποσέλιδο).

(ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ του τελευταίου μήνα.

Μετοχική/εταιρική σύνθεση ισχύουσα και πιο συγκεκριμένα: Απόσπασμα καταστατικού από το οποίο να προκύπτει η μετοχική/εταιρική σύνθεση. Αν η μετοχική/εταιρική σύνθεση δεν αναγράφεται στο καταστατικό, τότε πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (τελευταίου μήνα) με αναφορά στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου, ή απόσπασμα βιβλίου μετόχων ή πρακτικό γενικής συνέλευσης μετόχων με την κατάσταση όλων των μετόχων. Για τους συνεταιρισμούς προσκομίζεται αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου μελών με υπεύθυνη δήλωση πιστότητας αντιγράφου.

Κάνοντας εγγραφή στο www.womanitee.gr και συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής.
Απαραίτητη προϋπόθεση η αποδοχή των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού και η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών .

Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του Womanitee ή να επικοινωνήσετε με την ομάδα του Womanitee μέσω email.
Η ομάδα του Womanitee θα διοργανώσει διαδικτυακές ενημερώσεις (mentoring / coaching) για να βοηθήσει όσες γυναίκες το επιθυμούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σωστά την αίτηση συμμετοχής τους.

Το βασικότερο κριτήριο επιλογής είναι η αιτιολόγηση της αξιοποίησης του επάθλου. Στη φόρμα υποβολής της δήλωσης συμμετοχής, θα κληθείτε να περιγράψετε την αναγκαιότητα χρήσης των συγκεκριμένων επάθλων σε συνδυασμό με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.
Επιπρόσθετα κριτήρια επιλογής είναι η καινοτομία, η κοινωνική καινοτομία, η βιώσιμη ανάπτυξη, η κυκλική οικονομία, η πρωτοτυπία της επιχειρηματικής δράσης και ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος της επιχείρησης, χωρίς όμως αυτά να είναι καθοριστικά.

Η πνευματική ιδιοκτησία της πρότασης που θα υποβληθεί ανήκει αποκλειστικά στην συμμετέχουσα επιχειρηματία.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων είναι η 27/05/2021. Τελική ημερομηνία υποβολής είναι η 31/08/2021.

Μέσω της ιστοσελίδαςwww.womanitee.gr καθώς επίσης και από την κοινότητα Viber Womanitee Entrepreneurship Contest.

Χρυσό Βραβείο , Έπαθλο σε Υπηρεσίες & Διαφήμιση Αξίας 30.000,00 $
- Chatbot *,
- ένα χρόνο δωρεάν εξερχόμενα μηνύματα και Δημόσιες Σχέσεις από το Viber
- Αυτοκόλλητα, παρουσία στην οθόνη Εξερεύνηση και στην Κοινότητα Viber Ελλάδα
- mentoring και υποστήριξη

Ασημένιο Βραβείο, Έπαθλο σε Υπηρεσίες & Διαφήμιση Αξίας 20.000,00 $
- Chatbot
- ένα χρόνο δωρεάν εξερχόμενα μηνύματα και Δημόσιες Σχέσεις από το Viber
- Αυτοκόλλητα, παρουσία στην οθόνη Εξερεύνηση και στην Κοινότητα Viber Ελλάδα
- Limited mentoring και υποστήριξη, μετά από τα πρώτα δείγματα γραφής των νικητών.

Χάλκινο Βραβείο , Έπαθλο σε Υπηρεσίες & Διαφήμιση Αξίας 10.000,00 $
- Chatbot
- ένα χρόνο δωρεάν εξερχόμενα μηνύματα και Δημόσιες Σχέσεις από το Viber
- Αυτοκόλλητα, παρουσία στην οθόνη Εξερεύνηση και στην Κοινότητα Viber Ελλάδα
- Limited mentoring και υποστήριξη, μετά από τα πρώτα δείγματα γραφής των νικητών.


*Τα Chatbots είναι προγράμματα υπολογιστών με τα οποία αλληλεπιδράτε μέσω μιας διεπαφής συνομιλίας. Χρησιμοποιώντας ένα chatbot είναι τόσο απλό όσο έχετε μια συνομιλία με κάποιον. Μπορείτε να του ζητήσετε ερωτήσεις ή να του δώσετε εντολές και θα απαντήσει και θα εκτελέσει τις ενέργειες. Γιατί μια εταιρεία χρειάζεται chatbots; Υπάρχουν πολλοί λόγοι, όπως η απαλλαγή από επαναλαμβανόμενες εργασίες και η ταυτόχρονη επεξεργασία πολλαπλών αιτημάτων χρήστη. Επιπλέον, η τεράστια ταχύτητα επεξεργασίας των αιτημάτων με chatbots βοηθά στην απόκτηση πιστότητας πελατών.

Τι μπορώ να κάνω με ένα chatbot;
Τα chatbots έχουν όλες τις χρήσεις, από την επιβίβαση στην εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις. Μερικοί μπορούν να σας πουν τον καιρό, άλλοι να δώσουν συμβουλές και άλλοι απλά να παράσχουν σε κάποιον να μιλήσει .Πολλές εταιρείες αναπτύσσουν δικά τους chatbots για να βοηθήσουν τους πελάτες με OnLine αγορές. Για παράδειγμα, αντί να πηγαίνετε στην ιστοσελίδα μιας εταιρείας και να ψάχνετε τα αποτελέσματα για να βρείτε αυτό που θέλετε, μπορείτε απλά να ζητήσετε από ένα chatbot να συστήσει ένα συγκεκριμένο άρθρο. Μπορείτε ακόμη να συμπεριλάβετε λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο που αναζητάτε. Εκτός από τη βοήθεια με τις αγορές, οι εταιρείες χρησιμοποιούν chatbots για εξυπηρέτηση πελατών. Όταν έχετε μια ερώτηση, μπορείτε να μιλήσετε σε ένα chatbot για να λύσετε το πρόβλημά σας.

Τα έπαθλα θα πρέπει να εγκατασταθούν και να τεθούν σε λειτουργία μέσα σε έξι μήνες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας λήξης.

Ναι, θα υπάρχει τεχνική υποστήριξη δωρεάν για ένα χρόνο μετά την εγκατάσταση των επάθλων, από την εταιρεία Enneas.